logo
Bevásárló kosár

vyhladavanie

Személyes adatok védelme

Tájékoztatási kötelezettség a személyes adatok átadásakor


A fishmaster EU s.r.o. cég, székhelye: Čierna Voda 89, Čierna Voda 925 06,  Stat. sz.: 53 107 926, bejegyezve az SZK Nagyszombati Járásbíróság által vezetett Cégjegyzékébe, Sro szakasz, betét sz.: 46953/T, képviselője Peter Bartalos - ügyvezető, elérhetőség: email: fishmaster@fishmaster.sk, tel.: 0907 725 373 (a továbbiakban „adatkezelő”) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016. április 27-én kelt 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 13. cikke (továbbiakban „Rendelet”) és a személyes adatok védelméről szóló T.t. 18/2018 sz. törvény (továbbiakban „Adatvédelmi törvény”) 19 § alapján az érintettnek az alábbi tájékoztatást nyújtja.

Az érintett az Adatvédelmi törvény 19 § 2. bek. e) pontja értelmében köteles megadni a személyes adatait az alábbiakban feltüntetett célból, ellenkező esetben nem köthető meg a szerződés, amely iránt az érintett érdeklődését fejezte ki.

1.    Az adatkezelő azonosító adatai és elérhetőségei:

Adatkezelő:

Cégnév:                 fishmaster EU s.r.o.
Székhely:              Čierna Voda 89, Čierna Voda 925 06
Stat. sz.:                53 107 926
Jogi forma:           Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve:          az SZK Nagyszombati Járásbíróság által vezetett Cégjegyzékébe, Sro szakasz, betét sz.: 46953/T
Képviselője:          Peter Bartalos - ügyvezető
elérhetőségei:      email: fishmaster@fishmaster.sk tel.: 0907 725 373


2.    A személyes adatok kezelésének célja, amelyre a személyes adatokat szánták, valamint a személyes adatok kezelésének jogalapja:

Célja:    szerződéskötés és a szerződéskötést megelőző kapcsolatok

Jogalap:
a Rendelet 6. cikke 1. bek. b) pontja és az Adatvédelmi törvény 13 § 1. bek. b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

a Rendelet 6. cikke 1. bek. c) pontja és az Adatvédelmi törvény 13 § 1. bek. c) pontja: az adatkezelés egyedi előírás alapján szükséges – az adatkezelő egyedi előírások értelmében köteles az érintett személyes adatait állami intézményeknek átadni

Az adatkezelő ezennel értesíti az ügyfelet mint érintett személyt, hogy a szerződéskötés folyamatában a személyes adatokat az érintett hozzájárulása nélkül fogja kezelni, mivel a személyes adatok kezelését az adatkezelő a szerződést megelőző viszonyok keretében fogja végezni, és a személyes adatok kezelése a szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen, továbbá az adatkezelő az egyedi előírások alapján köteles az érintett személyes adatait állami intézményeknek átadni.

Az adatkezelő nyilatkozza, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsökkel összhangban fogja kezelni és úgy fog eljárni, hogy ne kerüljön összeütközésbe az Adatvédelmi törvénnyel sem a Rendelettel.

3.    A címzett azonosítása vagy a címzett kategóriája, amennyiben létezik

A címzettek, ill. a címzettek kategóriái, akik a személyes adatokat kezelik:

Külső könyvelő:

Cégnév:                ECO-STONE s.r.o.
Székhely:             925 42 Trstice 745
Stat. sz.:              46756299
Jogi forma:           SRO (KFT)
Bejegyezve:          Nagyszombati Járásbíróság Cégjegyzéke, Szakasz: Sro., betét sz.: 29793/T
Képviselője:          Mgr. Matilda Csánóová

IT-támogatás:

Cégnév:                Štefan Papp – PS Computer
Székhely:             č.25, 92503 Horné Saliby
Stat. sz.:              41593766
Jogi forma:            Egyéni vállalkozó
Bejegyezve:          Bejegyezve a Vállalkozói jegyzékbe 220-21637 szám alatt, Galántai Járási Hivatal
Képviselője:          Štefan Papp

Fuvarozási vállalatok, fogyasztói finanszírozások szolgáltatója, állami intézmények az adatkezelő kötelezettségeinek teljesítése céljából:

adóhivatal, ellenőrzést és felügyeletet ellátó államigazgatási és közhatósági szerv (pl. szlovák kereskedelmi felügyelet, adatvédelmi hatóság), végrehajtó, bíróság, bűnüldöző szerv stb.

4.    A személyes adatok megőrzésének időtartama

A személyes adatok megőrzésének időtartama: meghatározott időszak – a megkötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítésére a törvények által meghatározott időtartam (pl. a Polgári törvénykönyv 599 § 1. bek. szerint a vevő a hibafelelősségből eredő jogokat az áru átvételétől számított 24 hónapos határidőben érvényesítheti a bíróságon – az adatok megőrzése tehát a szerződő fél azonosításához szükséges), illetve amíg a törvényileg megszabott elévülési időben a jogok és kötelezettségek nem érvényesíthetők; a személyes adatok hosszabb ideig történő kezelése kizárólag csak archiválási, tudományos célokra, történeti kutatás céljaira vagy statisztikai célokra lehetséges egyedi előírás alapján.

5.    Az érintett jogai

Az érintettnek joga van:
     kérni az érintett személyes adataihoz való hozzáférést,
Érintettként joga van elkérni mindazon személyes adatai listáját, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott, valamint tájékoztatást kérni a személyes adatai kezelésének módjáról.
    a személyes adatok helyesbítésére,
Intézkedéseket tettünk az Ön pontos, teljes és naprakész személyes adatainak megőrzése érdekében. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk őrzött személyes adatai pontatlanok, nem teljesek vagy nem aktuálisak, kérjük tájékoztasson bennünket erről.
    a személyes adatok törlésére,
Érintettként kérheti a személyes adatai törlését is, amennyiben teljesülnek a törvényben megszabott feltételek, például ha a kezelés célja megszűnt.
    a személyes adatok kezelésének korlátozására,
Érintettként a törvényes feltételek teljesítése mellett megkérhet bennünket a személyes adatai használatának befejezésére, pl. olyan esetben, ha úgy gondolja, hogy az általunk őrzött személyes adatai pontatlanok stb.
    tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen,
Érintettként tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen abban az esetben, ha meggyőződött arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez nem rendelkezünk jogalappal; pl. ha a személyes adatok kezelését érintő jogos érdekeink nem élveznek elsőbbséget az érintett jogaival vagy érdekeivel szemben.
    a személyes adatok hordozhatóságára,
Érintettként bizonyos körülmények között joga van kérni tőlünk azoknak a személyes adatoknak a továbbítását, amelyeket megadott nekünk. Ez a hordozhatóságra vonatkozó jog azonban csak azokat a személyes adatokat érinti, amelyeket a hozzájárulása vagy a szerződés alapján adott meg számunkra, amelyben az egyik szerződő félként szerepel.
    a hozzájárulásának a visszavonására,
Érintettként joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni, azokban az esetekben, amikor a személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeljük.

    eljárási indítvány vagy panasz benyújtására a felügyeleti hatósághoz,

Érintettként joga van eljárási indítványt illetve panaszt benyújtani a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hatóságához (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. szám: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Az érintett bármikor kérheti a fenti jogok gyakorlását, mégpedig e-mailben a fishmaster@fishmaster.sk címen, a 0907 725 373 telefonszámon, vagy írásban az adatkezelő székhelyének postacímén. Az adatkezelő az érintett fenti jogokat érintő panaszát törvényes határidőn belül rendezi.

 

 

Elérhetőség
Szűrő nullázása
XNyitvatartás
Hétfő 9:00 - 17:00
Kedd 9:00 - 17:00
Szerda 9:00 - 17:00
Csütörtök 9:00 - 17:00
Péntek 9:00 - 17:00
Szombat 9:00 - 12:00
Vasárnap Zárva

fishmaster

Elérhetőségek
Fishmaster.hu
fishmaster EU s.r.o,
925 06 Čierna Voda 89
statisztikai számjel:
53 107 926
Üzletünk:
Fishmaster
Hodská 370/44
924 01 Galanta

© Minden jog fenntartva - www.fishmaster.sk
Webdesign

Minden jog fenntartva - www.fishmaster.hu
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. További információkért olvassa el, hogy használjuk a cookie-kat
EGYETÉRTEK    Elutasítom